طرح درس جلسات تربیتـی گروه سنـی دوم ( فراگیران کلاس هفتـم و هشتـم )

سیـر راهنمای آموزشـی جلسات تربیتـی مهتدیــن

معرفی جلسـه

تبیین اهداف جلســه

هویت‌سازی

هویت شیعــه ( چرا اسلام؟؛ چراشیعـه؟)

هویت‌سازی

نقش الگو ( علما و شهدا )

اصلاح نگرش به دیـن

ظاهر گرایی دینـی

اصلاح نگرش به دیـن

نقی نگاه ابزاری به دیـن

اصلاح نگرش به دیـن

دانش مسلمین در گذشتـه

اصلاح نگرش به دیـن

انسان و ایمان

انسان پاسخگـو

جایگاه انسان در عصر حاضر

دیـن در زندگـی

هدف خلقت

دیـن در زندگـی

مفهوم عبودیت، بندگی و عبادت

دیـن در زندگـی

احکام تکلیـف

ایجاد توانایی تفکر و نقد

آشنایی مقدماتی با سواد رسانه‌ای

​بسته آغازیــن

آشنایی با عصر ظهور اســلام 1

داستان‌هایی از تمدن‌های عصـر بعثـت (جاهلیت)

آشنایی با عصر ظهور اســلام 2

داستان‌هایی از تمدن‌های عصـر بعثـت (روم)

آشنایی با عصر ظهور اســلام 3

داستان‌هایی از تمدن‌های عصـر بعثـت (ایران)

نقش ائمه اطهار و شیعیان در تمدن‌اسلامی 1

داستان‌هایی از تأثیر امامان (علیهم السلام)

نقش ائمه اطهار و شیعیان در تمدن‌اسلامی 2

داستان‌هایی از تأثیر امامان (علیهم السلام)

تاریخ اســـلام و تمــــدن‌ اسلامی پس از ائمه تاکنون

داستان‌هایــــــــی از دانشمنـــــــــدان اسلامی (شیخ‌صدوق و شیخ‌مفیـد )

تاریخ اســـلام و تمــــدن‌ اسلامی پس از ائمه تاکنون

داستان‌هایــــــــی از دانشمنـــــــــدان اسلامی (علامـه‌ حلی و نصیرالدین طوسی )

آشنایی با عوامل توسعه اسلام و تمدن اسلامی

تشویق اسلام به طلـب علم و دانــش

آشنایی با عوامل توسعه اسلام و تمدن اسلامی

دانش مسلمین

آشنایی با عوامل توسعه اسلام و تمدن اسلامی

طبقه بنــدی علوم

ایران و تمدن اسلامی

همه مسلمانان باهم برادرند

تاریخ اســلام

آشنایی با ویژگی‌ها و مسئولیت‌های امام

سعی و اهتمام ائمـه در باب دیـن

آشنایی با ضرورت شناخت و معرفت امام

معرفت به امام و اطاعت از امام

آشنایی با تشیـع

معرفی برخی از شیعیان صدر اسلام

آشنایی با تاریخ شیعـه

آشنایی با ظلم هایی که در طول تاریخ بر شیعه شده است...

آشنایی با امام زمان و فلسفه غیبت ایشان

داستان‌ غیبت صغری

آشنایی با امام زمان و فلسفه غیبت ایشان

داستان غیبت کبری

آشنایی با نهضت عاشورا و تأثیر آن در تاریخ اسلام

داستان قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع)

آشنایی با نهضت عاشورا و تأثیر آن در تاریخ اسلام

دستاوردهای نهضت عاشورا و تأثیر آن در تاریخ اسلام

آشنایی با نهضت عاشورا و تأثیر آن در تاریخ اسلام

فلسفه عزاداری و اربعین حسینی

شناخت دوستان و دشمنان ائمـه

دوستی ائمـه؛ دوستی خداونــد

امامــت

نهضــت‌های اسلامـــی در صد‌سال اخیر

داستان‌هایی از متفکران، مبارزان و روشنفکران (میرزا کوچک خان جنگلی)

نهضــت‌های اسلامـــی در صد‌سال اخیر

داستان‌هایی از متفکران، مبارزان و روشنفکران (امیرکبیـر)

آشنایی با انقــلاب اسلامــی؛ عوامل و مبانـی

برخی از مظاهر ستم‌شاهی (بی عدالتی اجتماعی)

آشنایی با انقــلاب اسلامــی؛ عوامل و مبانـی

وابستگی خاندان پهلوی به غرب

آشنایی با انقــلاب اسلامــی؛ عوامل و مبانـی

هدف حکومت اسلامــی

موفقیــت انقــلاب اسلامــی و آینده آن در جهان

اظهارنظر شخصیت‌های خارجـی

آشنایی با شخصیت امام‌خمینی‌(ره)

داستان‌هایی از زندگی امام با توجه به محوریـت توکل

آشنایی با شخصیت امام‌خمینی‌(ره)

داستان‌هایی از زندگی امام با توجه به محوریت استواری

آشنایی با شخصیت امام‌خمینی‌(ره)

داستان‌هایی از زندگی امام با توجه به محوریت مردم‌دوستی

هشت سال دفاع مقـدس

داستان‌هایی از رشادت و شهادت طلبی رزمندگان اسلام - فرماندهان

هشت سال دفاع مقـدس

داستان‌هایی از رشادت و شهادت طلبی رزمندگان اسلام - همسالان

هشت سال دفاع مقـدس

داستان‌هایی از رشادت و شهادت طلبی رزمندگان اسلام - شهدای برخوردار از زندگی مرفه

هشت سال دفاع مقـدس

داستان‌هایی از رشادت و شهادت طلبی رزمندگان اسلام - شهدای زنده جانبازان

دفاع مقـدس

داستان‌هایی از رشادت و شهادت طلبی رزمندگان اسلام - شهدای خدمــت

دفاع مقـدس

داستان‌هایی از رشادت و شهادت طلبی رزمندگان اسلام - شهدای مقاومت و مدافعان حرم

دفاع مقـدس

داستان‌هایی از رشادت و شهادت طلبی رزمندگان اسلام - شهدای عرصه فرهنگ و هنر

دفاع مقـدس

داستان‌هایی از رشادت و شهادت طلبی رزمندگان اسلام - شهدای عرصه جهاد علمـی

دفاع مقـدس

داستان‌هایی از رشادت و شهادت طلبی رزمندگان اسلام - شهدای صنعت موشکـی

دفاع مقـدس

داستان‌هایی از رشادت و شهادت طلبی رزمندگان اسلام - حاج قاسـم سلیمانـی

انقلاب اسلامــی

والدیــن

احترام به والدیــن

والدیــن

اطاعت از والدیــن

والدیــن

نارضایتی والدیــن

اهل‌بیـت

اهل‌بیـت؛ اسوه‌های حسنـه

اهل‌بیـت

چرایی عشق و محبت به اهل‌بیـت

اهل‌بیـت

منشأ محبت به اهل‌بیـت

اهل‌بیـت

سرگذشت محبیـن

دوستی و محبت با دیگران

دوستی و محبت با دیگران؛ نظری

دوستی و محبت با دیگران

عاقبت به شـری

دوستی و محبت با دیگران

عاقبت به خیـری

نمـاز

نماز؛ اهمیت و نظری

نمـاز

آداب نظـری

نمـاز

مسجد و نمــاز؛ محراب و معراج مؤمن

دعا

دعا، نظری و دعاهای کوچک

دعا

دعای عهـد

دعا

دعای کمیـل

امانت‌داری و وفای به عهـد

امانـت‌داری

امانت‌داری و وفای به عهـد

وفای به عهـد

صداقت و راستگویی

صداقـت

صداقت و راستگویی

دروغ

آداب اجتماعـی

تمسخـر

آداب اجتماعـی

قانون‌گرایـی

آداب فردی

نظـم و انضبـاط

آداب فـردی

وضو داشتن، چگونه خوابیدن و غذا خوردن

آداب فـردی

درست مصرفر کردن و عدم اسراف

اخـلاق