جلسات تربیتی والفجر زیر نظر آقایان مهران ناظم نیا و محمد ورهرام در اوایل دهه هفتاد تشکیل گردید و در سالهای بعد با نامهای باهنر و انصار در مدارس حکمت و انصار با کمک متربیان این جلسات ادامه پیدا کرد.
از مربیان این جلسات می توان آقایان داوود خاکزاد، سعید توکلی، سید وحید غمخواری، سعید روستایی  و ... را نام برد. هم اکنون این جلسات در موسسه فرهنگی برهان در حال فعالیت هستند و هر ساله تعدادی جلسه جدید
در این مجموعه تشکیل می گردد.

​​جلسات تربیتی والفجر، باهنر و انصار

کانون های والفجر

list item image

کانون باهنر

list item image

کانون های انصار

list item image