جلسات تربیتی الرسول در اوایل دهه هفتاد در مسجد رسول الله (ص) فرمانیه و زیر نظر آقایان سید سعید معتمدی و سید امیرحسین معتمدی شروع به فعالیت نمود.
از مربیان این مجموعه می توان آقایان سید سعید معتمدی، روح اله احمدی میثم مقدم و امیر هنر خواه را نام برد. 

​​جلسات تربیتی کانون الرسـول