همایــش ولایت

 مسئله‌ی ولایت یکی از اصلی‌ترین مسائل مطرح‌شده در جلسات تربیتی موسسه مهتدین است. این مسئله به دلیل گستردگی زیاد قابل بررسی در چند جلسه نیست و نیاز به تعمق بیشتر در آن احساس می‌شود.
اهمیت موضوع ولایت موسسه مهتدین را برآن داشت تا یکی از همایش های خود را به موضوع ولایت اختصاص دهد.
جدول طراحی‌شده برای این اردو شامل شش سال است که تمامی مقاطع را در بر می‌گیرد. فراگیران در تمام این سال‌ها با مفاهیمی نظیر شئون مختلف ولایت آشنا می‌شوند و منابع استخراج مقام ولایت را نیز فرامی‌گیرند در سال‌های بعدی ولایت در غیاب امام معصوم نیز به فراگیران تفهیم می‌شود.
فضای برگزاری همایش ولایت تماماً کارگاهی است و با امکانات حداقلی قابل برگزاری است.در این همایش سعی شده علاوه بر انتقال مفاهیم ولایت به فراگیران در جهت کسب مهارت های بیشتر نیز قدم برداشته شود.