همایــش همگام

 با توجه به گسترش رقابت هاي علمي و توجه بیش از پیش نخبگان دانش آموز به این مقوله و اهمیت این قشر برای آینده کشور و رشد علمی و پیشرفت تکنولوژیک به نظر می رسد تقویت هویت ملی و باورهای مذهبی این گروه خاص نیازمند توجهی روزافزون و سرمایه گذاری بلند مدت دارد. موسسه فرهنگی مهتدین به عنوان هسته فکری و برنامه ریزان طرح سراسری همگام، همت و تلاش خود را به این امر اختصاص داده اند. هدف از این طرح آموزش اعتقادات مذهبی و تقویت باورهای دینی در محیطی همسو با فعالیتهای علمی این گروه می باشد.