همایــش هدایـت تحصیلـی

 یکی از نیازهای اساسی متربیان برای ادامه مسیر تحصیلی و علمی انتخاب صحیح و درست است. در این راستا موسسه فرهنگی مهتدین در بازه های حساس انتخاب رشته دانش آموزان اقدام به برگزاری همایش هدایت تحصیلی ویژه متربیان می نماید.
رویکرد اصلی این همایشها ایجاد دغدغه دینی در روند ادامه تحصیل دانش آموزان و استفاده از تجربیات موفق در این زمینه است.