همایــش خانواده

 یکی از جلوه های کانونی همکاری وتعاون در یک مجموعه تربیتی، در نسبت وثیقی است که نهاد تربیتی تخصصی و خانواده برقرار می کنند. در این نگرش، خانواده و نهاد تربیتی تخصصی دو فضای تربیتی مکمل همدیگر خواهند بود. به ویژه با توجه به این که والدین، باید نقش تعیین کننده ای در سازو کارهای اجرایی تربیت رسمی داشته باشند، لازم است اولیا با مربیان و مجموعه تربیتی از یک سو و با مدیران مجموعه تربیتی از سویی دیگر ارتباط مستمر داشته باشند و همواره ستاد مجموعه تربیتی محل تردد آنان باشد.
با توجه به اهمیت نقش خانواده در تربیت اسلامی متربیان ، در موسسه مهتدین همایش های خانواده به صورت منظم با دو هدف دانش افزایی و ارتباط موثر خانواده و مربیان به صورت فصلی برگزار می گردد.