مهارت آموزی

 با توجه به این که کسب  مهارت جزو یکی از مهم ترین دغدغه های مربیان و خانواده ها می باشد و در نگاه به تربیت تمام ساحتی در مجموعه مهتدین در کنار برگزاری جلسات، متربیان در برنامه های مهارت آموزی بر اساس علایق خودشان شرکت می کنند. در موسسه کلاسهایی در شاخه های فنی، مهارتی، آموزشی و نویسندگی و ... برگزار می گردد.