جلسه تربیتی کنی
محل برگزاری : مسجد کنی در لویزان

​​جلسات تربیتی کانون مسجد کنی