شورای مربیان

 به جلسات هفتگی مربیان که محل تبادل نظر میان مربیان کانون های تربیت اسلامی مختلف است جلسات شورای مربیان می گویند. این مجمع متشکل از مربیان، کمک مربیان، فراگیران گروه پنج و معاونت ها می باشد و  به صورت جلسات ادواری تشکیل می شود.
وظائف شورای مربیان
شورای مربیان به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی در کنار مجموعه های تربیتی است. که بر این اساس وظائف این شورا عبارتند از:
1-طرح مسائل کانون ها و ارائه ی راهکارهای تربیتی.
2-نیاز سنجی و نیاز سازی آموزشی مربیان جهت تهیه محتوای جلسات شورای مربیان  و برنامه های تربیت مربی
3-ایجاد فضای تبادل نظر و انتقال تجربیات تربیتی مربیان.
4-برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مشترک کانون ها.
5-انتقال مسائل، نیازها و مشکلات کانون ها به معاونت آموزشی تربیتی.