با توجه به رویکرد موسسه در آشنایی دادن فراگیران با سبک عملی زندگی علما ، برنامه هایی با محوریت دیدار با علما در مجموعه برگزار می گردد که در این برنامه ها فراگیران علاوه بر آشنایی با سیره عملی زندگی علما ، لحظاتی را در محضر این بزرگواران می نشینند و از بیانات اخلاقی و اعتقادی آنها بهره مند می گردند.

دیدار با علمــا