اردوهای مشهـدمقدس

اردوی مشهد یکی از اصلی‌ترین اردوهای تربیتی است. هر  ساله در جلسات مهتدین این اردو با حضور حداکثری فراگیران برگزار می گردد. در این اردو مربی فرصت زیادی برای تأثیرگذاری روی فراگیران دارد و تجربه‌ی زندگی چندروزه با فراگیران فرصتی دو سویه را فراهم می‌کند تا مربی و فراگیر به شناخت بهتری از هم دست پیدا کنند.
 نگاه مجموعه‌ی مهتدین به سفر مشهد نگاه مطلق زیارتی و یا مطلق سیاحتی نیست. بلکه به اقتضای هر دوره و سن، ترکیب دو عنصر سیاحت و زیارت تفاوت پیدا می‌کند.