اردوهای راهیان نـور

 اردوی مناطق جنگی جنوب کشور که به اردوهای راهیان نور شناخته می شوند در حقیقت یکی از اصلی ترین برنامه های سالانه موسسه فرهنگی مهتدین است. در این اردوها فراگیران با سبک زندگی شهدا به عنوان الگوهای موفق و دست یافتنی آشنا می شوند و ضمن تجدید عهد و میثاق با آرمانهای شهدا برای سال خود و آینده خود برنامه ریزی می کنند و سعی می کنند که مسیر زندگی خود را بر اساس خط شهدا برنامه ریزی نمایند.
این اردو در چهار دوره برگزار می گردد و شرایط متربیان شرکت کننده در اردو با توجه به سنین مختلفی که هستند در نظر گرفته می شود.