یکی از متغیر های بسیار موثر در روند تربیتی جلسات اردوها می باشد. شکل گیری فضای دوستی ها بیشتر و خارج شدن از فضای رسمی جلسه و ورود به فضای غیر رسمی و غالبا تجربه یک یا چند روز زندگی در کنار مربی و دوستان می تواند در ایجاد زمینه های تربیت پذیری مخاطب بسیار موثر باشد.
اردوهای مشهد، راهیان نور، جهادی، قم و جمکران، تفریحی و ... از مهمترین اردوهای تربیتی بوده و دارای سیر محتوایی و برنامه ای مشخص و هدفمند در موسسه فرهنگی مهتدین می باشد.

اردوها

اردوهای راهیان نـور

list item image

اردوهای جهــادی

list item image

اردوهای مشهـد مقدس

list item image

اردوهای قـم و جمکران

list item image

اردوهای ورزشی و تفریحی

list item image